تحلیل مفهوم ادغام

چکیده

ادغام به عنوان یک مفهوم ممکن است برای بسیاری از کسانی که از آن استفاده می کنند گنگ و مبهم باشد. تحلیل مفهوم ادغام موجب می شود ابعاد، ویژگی ها، کاربرد ها، عوامل مؤثر برآن و پیامدهای آن روشن گردد. به عبارت دیگر مفهوم، کاربردی شود. بنابراین با تحلیل مفهوم ادغام و ارائه یک تعریف روشن از آن، اول اینکه زبان مشترک به وجود می آید و دوم اینکه با روشن شدن ابعاد آن، می توان میزان تحقق ادغام را سنجید. و بالاخره با تعیین این که کجا هستیم می توان برنامه هایی را برای حرکت به سمت جلو و دستیابی به ادغام بیشتر طراحی و اجرا کرد. مطالعه حاضر شامل می باشد. این Walker& Avant تحلیل مفهوم ادغام به روش تعدیل شده