تیم تروما

چکیده

تیم تروما تیمی است که جهت مراقبت و درمان بیماران ترومایی توسط یک رهبر که پزشک متخصص است هماهنگ م یشوند. هدف مقاله حاضر این است که تیم تروما، اهمیت آن و وظایف اعضای آنرا معرفی کند و سپس به طور خاص به رهبری تیم تروما پرداخته، با بررسی علمی و بر اساس شواهد ارزیابی کند که چه کسی بهتر است رهبری تیم تروما را به عهده داشته باشد. بررسی مطالعات انجام شده در جوامع مختلف نشان می دهد بهترین راهکار جهت ارتقاء بهینه عاقبت بیماران ترومایی بخصوص بیماران آسیب دیده شدید، ارائه خدمات درمانی در غالب یک تیم تخصصی تروما می باشد. بدیهی است فعالیت این تیم در غالب یک سیستم منسجم به نام سیستم تروما بهترین پاسخ را دارد. از جمع بندی نظر افراد خبره در مقالات و در کشور و وضعیت موجود، م یتوان پیشنهاد کرد که تاسیس مراکز ترومای درجه 1و 2و 3 و 4 و تشکیل تیم تروما و رشته فلوشیپ جراحی تروما در کشور ضروری می باشد. جراح تروما در مراکز ترومای درجه 1و 2 مسئولیت رهبری تیم تروما را به عهده خواهد داشت و مراکز ترومای درجه 3 توسط جراح عمومی با بصیرت خوب به اداره شوند لذا توجه خاص به آموزش ( Multiple Trauma ) بیمار ترومای متعدد