بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال های 85 81 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه : وضعیت سلامت روانی دانشجویان و شناسایی دانشجویان مشکوک به آسیب های روانی از چند دهه گذشته تا بحال مورد توجه مسئولین دانشگاهها قرار گرفته است و کوشش زیادی معطوف به ارتقاء سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی شده است . وضعیت سلامت Trend روش بررسی : این مطالعه به روش توصیفی مقطعی و به بررسی GHQ - د انشجویان از تست غربالگری 28 ٪ جهت ٪ ) و میانه سنی آنها / 1328 نفر دختر ( 9 ، ( ٪ مطالعه قرار گرفتند 469 نفر پسر ( 26 ٪ 35/ 19 سال بود. 16 درصد متاهل و مابقی مجرد بودند . بررسی کلی نشان داد که 4 ٪ 3 6/ 31 ٪ آنان دانشجویان پسر و 3 / 23 به بالا بودند که 3 GHQ دانشجویان دارای نمره ≤GHQ دانشجویان دختر بودند . بیشترین فراوانی نسبی مشاهده شده نمره ٪) بود که این اختلاف از نظر آماری ) 45 ٪ ) و کمترین آن مربوط به سال 1381 ) سال 1383 p =0/ معنی بود ( 002 GHQ در این مطالعه ارتباط معنی دار بین سطوح مختلف نمره ≤GHQ بطوری که بیشترین فراوانی ،(p < /font> =0/ بدست آمد( 04 ٪ ) و کمترین آن مربوط به دانشجویان رشته بهداشت بود ( 4 / پرستاری و مامایی ( 2 ≤GHQ 81-85 دانشگاه دارای GHQ آنها در نظر گرفته شود. بعلاوه، یک روند افزایشی در فراوانی دانشجویان با