ارتباط بین فعالیت های مذهبی و مصرف سیگار در دانشجویان یکی از دانشگاههای کرمان

چکیده

مقدمه : بسیاری از صاحب نظران از مصرف سیگار در جوانان به عنوان مقدمه و دروازه مصرف مواد خطرناک تر یاد می کنند.گر چه مطالعات پیرامون ارتباط سلامتی و مذهب هنوز در مراحل ابتدائی است ، با این حال تعداد مطالعاتی که به بررسی ارتباط تعهدات مذهبی و مصرف سیگارپرداخته اند به ویژه در مسیحیان افزایش یافته است .مطالعه ی حاضر با هدف تعیین شیوع مصرف سیگاردر گروهی از دانشجویان مسلمان ایرانی و هم چنین بررسی ارتباط بین فعالیت های مذهبی با مصرف سیگار به انجام رسید. روش بررسی : در این مطالعه مقطعی ،از 950 دانشجوی یکی از دانشگاههای کرمان درخواست شد که پرسشنامه ای خود ایفا،بدون نام و مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک ، سؤالاتی در مورد مصرف سیگار و هم چنین فعالیت های مذهبی را تکمیل نمایند.سیگاری به کسی اطلاق شد که سیگاری روزانه بوده یا سیگاری گاهگاهی بود. با توجه به آنکه مذهب یک مفهوم چند بُعدی است ، به منظور اندازه گیری آن ، از به مسجد رفتن ، میزان فعالیتهای مذهبی واجب ( نماز و روزه ) و قرآن خواندن پرسش شد. ارتباط متغیّرهای پیش گوئی کننده (سنجه های مذهبی ) با مصرف سیگار با استفاده از رگرسیون لجستیک صورت گرفت . 89 ٪ مجرد / 54 ٪ دختر ، 3 / یافته ها : از میان 833 پرسشنامه ای که مورد تحلیل نهائی قرار گرفتند ،( 1 ٪ ) و همگی مسلمان بودند. در مجموع / 129 نفر در مقطع کاردانی و بقیه در مقاطع کارشناسی به بالا 5 ، ٪ قبل / 16 و 6 /8 ± 3/ درصد دانشجویان مؤنث ، سیگاری بودند . میانگین سن شروع مصرف سیگار 5