اسرار بیولوژیکی اوقات عبادات

چکیده

در این مقاله سعی شده است با تبیین رابطه و پیوند ساعت بیولوژیک با اوقات خاص عبادات مثل نماز، روزه و حج از طریق بررسی های علم تجربی و بررسی آیات قرآنی و روایات به کشف این حقیقت جاری پرداخت و مورد تازه ای را در تحقیقات میان رشته ای جهت افزایش رابطه علم و دین تولید نمود.