بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه شهری یزد در مورد اهدای خون

چکیده

سابقه و هدف جذب گروههای کم خطر جامعه و تشویق آنها برای اهدای داوطلبانه خون جهت تامین خون سالم و کافی از مهمترین اهداف مراکز انتقال خون است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه شهری یزد نسبت به اهدای خون بود.روش بررسی در این مطالعه مقطعی،1394 نمونه از افراد 20 تا 60 سال شهر یزد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و بوسیله پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها در محیط spss 11.5 با آزمون های Anova ،T-test و Sheffe تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها بیش از دوسوم افراد از مسایل کلی اهدای خون آگاهی داشتند. کمتر از نیمی افراد از مسایل ویژه اهدای خون، شرایط سنی اهداکنندگان وبرخی موارد معافیت اطلاع داشتند. 98% جامعه مورد بررسی معتقد بودند اهدای خون وظیفه انسانی و عملی ثواب است. 38% افراد(60% از مردان و 16% زنان) سابقه اهدای خون داشتند. بیشترین انگیزه اهدای خون، وظیفه انسانی و کمک به همنوع (86%) وبیشترین علت عدم اهدای خون فراموشی و بی توجهی بود(32%). بین آگاهی و عملکرد افراد در رابطه با اهدای خون ارتباط مستقیمی وجود داشتP=.000)). زنان و جوانان کمترین آگاهی و عملکرد را در مورد اهدای خون داشتند.نتیجه گیری افزایش سطح آگاهی زنان و جوانان باید در اولویت قرار گیرد. موانع اهدای خون زنان که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند باید بررسی و در حد امکان برطرف گردد.لازم است تبلیغات در جهت یادآوری اذهان عمومی برای اهدای داوطلبانه خون گسترش و آگاهی مردم درباره مسایل ویژه اهدای خون افزایش یابد.