دستگاههای کمکی قلب(entricular Heart Assist Devices)

چکیده

استفاده از دستگاه های کمکی قلب از روش های تهاجمی بسیار موثر می باشد که به منظور حمایت موقت یا دایم بطن چپ، بطن راست و یا هر دو بطن برای رسیدن به یک ثبات وضعیت همودینامیک در بیمار استفاده می شود. جهت استفاده صحیح از این دستگاه ها، پزشکان، پرستاران متخصص بخش های مراقبت های ویژه و پرفیوژینست های متخصص دستگاه های کمکی قلب باید قادر به شناخت عملکرد انواع این دستگاه ها، موارد استفاده موارد منع استفاده و نحوه مراقبت از بیمار، عوارض و نحوه جداسازی بیمار از دستگاه و آموزش های مورد نیاز به بیمار باشند. بدلیل استفاده روزافزون از این وسیله این مقاله به توضیح بسیار خلاصه شده موارد فوق می پردازد و هدف از آن آشنایی هر چه بیشتر پرسنل بخش های جراحی قلب با این وسیله می باشد.