بررسی و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

باتوجه به استاد محور بودن آموزش پزشکی در کشور ما، عملکرد اعضا، هیات علمی هنوز یکی از مهم ترین عوامل دخیل در دستیابی به اهداف آموزشی بشمار میرود. طی یک مطالعه توصیفی مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 213 نفر از 279 نفر اعضا هیات علمی رسمی و پیمانی استادیار به بالا از طریق تکمیل پرسشنامه وارد این مطالعه شدند. از گروه های علوم پایه 55/73% و از گروههای بالینی...