بررسی و تاثیر برنامه مشاوره گروهی

چکیده

عدم آمادگی برای قاعدگی باعث بروز عواطف منفی مثل شرم، ترس، سردرگمی و نگرانی در شروع آن می شود. عزت نفس بالا باعث تجارت مثبت در برابر اولین قاعدگی می شود و برعکس عزت نفس پایین آمادگی ناکافی برای اولین قاعدگی و بروز پاسخهای منفی در مقابل آن را باعث می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر برنامه مشاوره گروهی بر عزت نفس دختران نوجوان قبل از تجربه قاعدگی ...