بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان مراکز دانشگاهی شهر بم 1382

چکیده

براساس تحقیقات سالهای اخیر میزان شیوع اختلالات روانی در سراسر جهان روبه افزایش است. طبق آمارهای منتشره از طرف سازمان بهداشت جهانی بیش از نیم میلیارد نفر از جمعیت سراسر جهان در سنین مختلف از بیماریهای شدید و خفیف روانی، عقب ماندگی های ذهنی ، صرع و دمانس رنج می برند. شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه روبه افزایش است و بررسی های همه گیر...