بررسی معیارهای همسرگزینی از دیدگاه دو گروه دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم پزشکی جهرم 1380

چکیده

ازدواج یک پدیده اجتماعی و نیاز و خواست طبیعی زن و مرد است و همه مکاتب اسلام در جوامع بشری به ویژه مکتب آسمانی نظام دین اسلام بر آن صحه نهاده و پیروان خود را به ازدواج دعوت و ترغیب کرده است. نظر به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل می دهند. سلامتی این قشر اهمیت خاصی برخوردار است و این امر حاصل نمی شود مگر اینکه برنامه های اساسی در جهت...