ضرورت تجدید ساختار سازمانی بخش مدیکال رکورد در بیمارستانهای ایران

چکیده

بخش مدیریت اطلاعات بهداشتی در راستای حفظ کیفیت اطلاعات و برای پشتیبانی از ارایه مراقبتهای باکیفیت به ساختار سازمانی مناسب نیاز دارد. هدف این مقاله نیز تعیین وضعیت ساختار سازمانی این بخش در بیمارستانهای آمریکا، استرالیا و انگلستان و تحلیل وضعیت موجود تشکیلات سازمانی بخش مدیکال رکورد در بیمارستانهای ایران به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف ساختار سازمانی...