بررسی موانع برقراری ارتباط موثر پرستار و بیمار

چکیده

ارتباط موثر ویژگی اساسی مراقبتهای ویژه اساسی مراقبتهای پرستاری است . شناسایی عواملی که مانع برقراری ارتباط موثر بین پرستار و بیمار می شود. این امکان را فراهم می کند که جهتگیری اقدامات ضروری برای حذف یا تعدیل موانع را برای برنامه ریزان و مجریان بخش سلامت روشن نماید. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده و با هدف تعیین موانع ارتباط موثر پرستار- بیمار از دید پرستاران...