سازمان های مراقبت بهداشتی و کیفیت اطلاعات

چکیده

اگرچه صنعت مراقبت بهداشتی نسبتا دیرتر از سایر سازمان ها در خط بی پایان مسابقه کیفیت شروع به حرکت کرده است ولی خوشبختانه این قاعده کلی وجود دارد که آغاز کنندگان با تاخیر، از آموخته های پیشگامان که با قیمت گزاف فراهم شده درس می آموزند و می توانند از چاله هایی که پیشروان در آن افتاده اند اجتناب ورزند. تمایل صنعت مراقبت بهداشتی به مقوله های کیفیت و مدیریت کیفیت فراگیر بطور خود جوش در دهه 1980 آشکار شده است و نیز با در هم ادغام شدن و پیچیده تر شدن سازمان های مراقبت بهداشتی در کشورهای پیشرفته، لزوم برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت وجود دارد. ازدید اقتصادی، مراقبت بهداشتی یک کالاست و ارزش آن در خلال فعالیت خریداران و فروشندگان آن در محل بازار مشخص شده است. کارایی بازارهای مراقبت بهداشتی مانند سایر بازارها بستگی به سه پارامتر دارد تعادل مقداری طرفین داد و ستد، عوامل خارجی، قابلیت استفاده اطلاعات برای تمام شرکت کنندگان در جریان داد و ستد.صرفنظر از اینکه مرکزیت هر فعالیت حرفه ای، تلاش مداوم برای بهبود عملکرد است و بر این اساس موسسات مراقبت بهداشتی نیز همچون سایر سازمان ها از چنین تلاشی فروگذاری نکرده اند؛ فلسفه توجه به امر کیفیت مراقبت، وجود مسایل و مشکلات در قلمرو مراقبت بهداشتی ه سریعتر آنکه بتوان آن ها را مشخص نمود بوجود می آیند. مراقبت بیمار بر حرف کلینیکی متعددی تمرکز دارد از آن جمله: پزشکی، پرستاری، داروسازی، تغذیه تنفس درمانی، فیزیوتراپی شغل درمانی و در تمام این رده های شغلی، کیفیت تصمیمات کلینیکی وابسته به کیفیت اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم گیرندگان است و لذا آن سیستمی که اطلاعات را جهت مراقبت بیمار اراده می کند بسیار ضروری و حیاتی می باشد.وجود ارتباط کامل میان تصمیم گیری پزشکی تجمع داده های کلینیکی، هزینه های مراقبت بهداشتی، دست اوردهای بیمار از مراقبت، و کیفیت مراقبت بوضوح مشخص است و عرضه مراقبت با کیفیت و هزینه اثربخش، مستلزم بکارگیری ابزارهای موثر در پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر سیستم اطلاعات مراقبتی با کیفیت است. نتیجه آنکه: کیفیت مراقبت در گرو عوامل عدیده از آن جمله کیفیت اطلاعات است، و در هر حال افزایش کیفیت منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Health Care Organizations And Health Care Data Quality

چکیده [English]

The health care industry is a relatively late starter in This no-finish-line quality race, but fortunately There are advantages to not being in The vangaurd: So many precedents have been established that information is readily available from the quality pioneers. In that information, the late starter will find lesson others have learned (some times at considerable expense). The late starter can avoid the pits into which early starter have fallen.It has been observed that the health care industry&aposs interest in quality and principles of total quality management (TQM) parallels the interest evinced by industry itself in the 1 980s, and as health care organizations are merging with each other increasingly to form integrated health systems, so the quality - based strategic planning is required.In economic terms, health care is a good, its value realized through the market-place activity of buyers and sellers. The efficiency of health care markets, like that of other markets, depends on three parameters: The numeric balance of participants (the number of buyers versus the number of sellers), externalities (external factors that impede or skew market functioning), and the availability of information to all participants.Because, at the center of any professional activity is a continuing effort to improve performance, so health care organizations as like as any other organizations have done this in addition philosophy of paying attcr,tion to health care quality is: within health care, problems are being generated faster than we can address them.Patient care is the focus of many clinical disciplines: Medicine, nursing, pharmacy, nutrition, therapies such as respiratory, physical, and occupational, and others. In all disciplines, the quality of clinical decisions depends in part on the quality of information available to the decision-maker. The systems that manage information for patient care are therefore a critical tool.It is recognized that there is an integral relationship between medical decision making, the accumulation of clinical data, health care costs, patient outcomes, and the quality of care.The delivery of quality, cost-effective health care requires efficient decision- support tools based on the medical record system if these end points are to be achieved.Finally, the patient care quality depends on many factors that one of them is health care data quality.However, Higher quality means lower costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health care organizations
  • Health care Data Quality
  • Patient care Quality