بررسی وضعیت سلامت روان نمونه ای از کارکنان مراکز روانپزشکی

چکیده

روش بررسی: به منظور بررسی سلامت روان در میان کارکنان بهداشت روان مرکز روانپزشکی، نمونه ای متشکل از 120 نفر از پرستارانا روانشناسان، مددکاران و کار درمانگران سه مرکز عمده روانپزشکی انتخاب و با استفاده از آزمون GHQ فرم 28 سوالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که 9/34% کل افراد نمونه نمره ای بالاتر از خط برش جمعیت ایران برای GHQ دارند.یافته ها : میزان شیوع مشکلات بهداشت روان بر اساس گروه های حرفه ای ارایه دهنده خدمات عبارت است از: روان شناسی 7/25% پرستاری 5/35% کار درمانی 7/16% و مددکاری اجتماعی 5/66% با توجه به یافته های فوق و با ملاحظه شیوع بالی مشکلات مربوط به سلامت در گروه مددکاران اجتماعی و با نظر به اینکه سابقه کار این گروه نسبت به گروه های دیگر چندان زیاد نمی باشد (میانگین سابقه کار گروه مددکاران نمونه تحقیق 9/0 سال بود. در حالی که در مورد روانشناسان، پرستاران و کار درمانگران این سابقه به ترتیب عبارت بود از 4/2 سال 3/2 سال و 1/2 سالَ، این فرضیه مطرح شد که ایا بین میزان کار (یا سابقه شغلی) با داشتن مشکلات بهداشتی ارتباط وجود دارد؟نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی این موضوع نشان داد که سابقه کار با وضعیت سلامت روان کارکنان مراکز روانپزشکی ارتباط معنی داری ندارد (80/0 P < و 02/0 r= -) و لذا شرایطت سلامت کمتر گروه مددکاران اجتماعی در مراکز روانپزشکی را باید به عوامل دیگری نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Level of Mental Health in a Sample of Psychiatric Centers Professionals

چکیده [English]

To study the level of mental health among mental health professionals working in psychiatric centers, we selected a sample composed of 120 professionals including nurses (NURs), psychologists (PSYs), social workers (SWs) and occupational therapists (OTs) and were tested by GHQ-28. Results showed that 34/9% of the sample, got a higher sèore than Iranian population cut of point, for GHQ-28. Rate of mental health problems prevalence in professionals was: 25/7% for PSYs , 35/5% for NURs, 16/7% for OTs and 66/5% for SWs. According to final findings, the highest rate of mental health problems prevalence for SWs, while they had the lowest mean of employment duration (0/9year for SWs, 2/4years for PSYs, 2/3 years for NURs, 2/1 years for OTs) led us to this hypothesis that if there is a correlation between mean of employment duration and getting mental problems in mental health professionals. Results also showed that there was no significant correlation between those two variables (r-0/02 and P < 0/80). But the above lower rate of mental problems for SWs, could be attributed to other causes.