بررسی ترک خدمت پرستاران در یک دوره ده ساله

چکیده

این پژوهش یک پژوهش توصیفی است که به منظور تعیین عوامل موثر بر ترک خدمت پرستاران شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی در یک دوره ده ساله انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد.پژوهشگر با مراجعه به بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی آدرس و یا شماره تلفن پرستاران ترک خدمت کرده از سال 1368 لغایت 1378 را گرفته و با ارسال پرسشنامه از طریق پست، مراجعه مستقیم و یا از طریق همکاران در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار داده است. از 89 پرسشنامه ارسالی تعداد 52 مورد دعوت گردید که 51 پرسشنامه بدون اشکال بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت اکثریت نمونه های مورد پژوهش %35.3 در گروه سنی 25-29 سال، %66.5 مونث، %91.2 متاهل، %82.3 لیسانس و %91.5 در قسمت بالین به کار پرستاری اشتغال داشته اند. اکثریت نمونه ها %45.4 در زمان ترک در بخشهای تخصصی، %49.2 نوبت کاری در گردش بوده و با توجه به شرایط موجود کاری %72.3 آنان اظهار داشته اند که تحت هیچ شرایطی مایل به بازگشت به کار نبودند.اکثریت واحدهای مورد پژوهش عدم تامین نیازهای فردی را (%41.2)، عوامل اقتصادی از جمله کافی نبودن حقوق و مزایا (%64.7) و در رابطه با عوامل اجتماعی ترسیم جایگاه غیر علمی برای پرستاران (%54.9) و همچنین عوامل حرفه ای و عدم توجه مسوولین ذیربط به پیشنهادات و نظرات پرستاران و عامل عدم برخورداری از حمایت مدیران و سرپرستاران در مواقع ضروری هر دو به میزان (%70.6) را به عنوان موثرترین عوامل ترک خدمت خود عنوان نموده اند.