بررسی میزان و انواع قصور پزشکی در بین پزشکان در طول سالهای 1365 تا 1376 در تهران

چکیده

برخوردهای قانونی با قصور و تقصیر پزشکی امریست که از دیرباز در جوامع مختلف بشری و به اشکال گوناگون وجود داشته و دارد. در این مطالعه ضمن اشاره به برخی از دیدگاههای اسلام در خصوص اهمیت و جایگاه حرفه پزشکی، و ذکر انواع قصور و مجازاتهای انتظامی و کیفری پزشکان؛ 3119 مورد شکایت موجود در سازمان مرکزی نظام پزشکی )مربوط به سالهای 1365 لغایت 1376 ( بررسی گردید و در نتیجه با توجه به فراوانی های موجود از نظر جنس، نوع تخصص، نوع قصور و تقصیر، نوع مجازات، زمان و مکان وقوع قصور، این بررسی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادات و توصیه های لازم در این خصوص بعمل آمده است.