بررسی عملکرد وظایف آموزشی بهورزان در روستاهای حومه شهر همدان

چکیده

این بررسی یک مطالعه توصیفی - مقطعی در مناطق روستایی شهر همدان می باشد که در سال 1378 و با هدف بررسی عملکرد وظایف آموزشی بهورزان در زمینه خدمات بهداشتی که از طریق خانه های بهداشت ارایه می گردد، انجام گرفت. در این مطالعه اثر برنامه های آموزشی بهورزان بر روی جمعیت روستایی از طریق سنجش آگاهی روستاییان با استفاده از پرسشنامه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد 85.7 درصد جامعه مورد مطالعه آگاهی خوبی در زمینه های برنامه های آموزشی ارایه شده توسط بهورزان داشتند. همچنین نتایج بدست آمده بیانگر این حقیقت است که بهورزان در ارایه برنامه های آموزشی بخصوص در زمینه واکسیناسیون، تغذیه کودکان، مراقبت از مادران باردار، حاملگی های خطرناک، فاصله گذاری، تغذیه با شیر مادر، تهیه آب سالم و مایع درمانی خوراکی کودکان اسهالی موفق بوده اند و همچنین جمعیت روستایی از نقش خود در زمینه مشارکت در فعالیتهای بهداشتی آگاه نبودند.