بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران پرستاری و توانمندی پرسنل پرستاری

چکیده

این مقاله، قصد دارد شیوه رهبری و توانمندسازی مدیران پرستاری را از دیدگاه خودشان و پرسنل پرستاری تعیین و ارتباط بین آنها را بررسی نماید.مطالعات متعدد بر روی شیوه رهبری مدیران پرستاری و توانمندی آنان و پرسنل پرستاری شان نشان دادند که مدیران با رفتارهای اثربخش خود با توجه به روحیه و ارتباطات مناسب با پرسنل و ایجاد محیط سالم سبب توانمندسازی آنها گردیده و بر رضایت شغلی، حس تعهد، مسوولیت پذیری، بهره وری و کیفیت ارایه خدمات تاثیر مثبت می گذارند.تمام مدیران پرستاری 18) نفر( و پرسنل پرستاری 119) نفر( در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران پرسشنامه های خود گزارش دهی شیوه های رهبری و توانمندسازی را دریافت و تکمیل نمودند. سپس تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روشهای آماری توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. اکثر مدیران دارای توانمندی درحد زیاد (%72.2) و پرسنل پرستاری دارای توانمندی درحد متوسط (%71.4) می باشند. میانگین توانمندی مدیران (124.94±18.05) و توانمندی پرسنل18.02) ±(96.54 است. که آزمون آماری تی مستقل تفاوت معناداری را بین توانمندی مدیران و پرسنل نشان می دهد (p < 0.001). مدیران (%44.4) از دیدگاه خودشان از شیوه رهبری وظیفه مداری و رابطه مداری بالا استفاده می کنند، اما بیشتر پرسنل پرستاری (%79.8) شیوه رهبری مدیران خود را وظیفه مداری و رابطه مداری پایین بیان کردند. آزمون آماری آنالیز واریانس نشان می دهد که توانمندی پرسنل در شیوه های رهبری مدیران از دیدگاه آنان متفاوت است (p < 0.001). همچنین رابطه مداری در سبک رهبری مسوول %35 تغییر در میزان توانمندی و پس از آن سابقه کار پرستاری در بخشی که هماکنون کار می کنند، مسوول %37 تغییر در میزان توانمندی پرسنل است و نیز بعد روحیه با (%75) و پس از آن بعد محیط سالم با (%87) از اولین ابعادی هستند که موجب تغییر در میزان توانمندی پرسنل می شوند.این مطالعه نشان داد که توانمندی بالا و رفتارهای رهبری مدیران منجر به افزایش توانمندی پرسنل پرستاری نگردیده است. لذا، شیوه های رهبری مدیران اثربخشی لازم را ندارد. بنظر می رسد فقدان دانش کاربردی مدیریتی مدیران و همچنین محدودیتهای سازمانی منجر به عدم اثربخشی رفتارهای مدیریتی آنان می شود. از طریق اقدامات اثربخش در بهسازی مدیریت پرستاری می توان، توانمندسازی سازمانی و روانی را افزایش داد که در نهایت نیز منجر به ارتقا عملکرد حرفه ای پرستاران گردد.