بررسی تطبیقی استانداردهای مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران

چکیده

سطوح، در جستجوی داده های عینی جهت ارزیابی سازمانهای مراقبت بهداشتی باشند. لذا به جهت اینکه مدارک پزشکی مراقبت بیمار را در خود مستند می کند و از آنجا که به عنوان اولین وسیله جهت ارزیابی کیفیت مراقبت ارایه شده به بیمار به شمار می رود، ضروریست از قوانین و مقرراتی تبعیت کند تا کیفیت خدمات این بخش نیز به واسطه استانداردهای ارزیابی عملکرد از دوام لازم برخوردار گردد.در این راستا در یک مطالعه توصیفی - تطبیقی، استانداردهای مدارک پزشکی کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا از طریق اینترنت، فاکس و پست الکترونیکی جمع آوری شده و با استانداردهای ایران مورد مقایسه قرار گرفت.%100کشورهای مورد مطالعه در استانداردهای مربوط به سیاست ها و رویه ها استانداردهایی مانند سیستمهایی جهت ذخیره، بازیابی و دسترسی، چگونگی استفاده و افشای اطلاعات، حفظ امنیت اطلاعات از مفقود شدن، تخریب و دستکاری و احیای پرونده در صورت بلایای طبیعی را لحاظ کرده اند ایران فقط در چند مورد جزیی استانداردهایی را لحاظ کرده است. ایران برخلاف سایر کشورها از هیچگونه استانداردی در خصوص آموزش و توسعه حرفه ای کارکنان پرسنل بخش مدارک پزشکی برخوردار نیست. ایران تنها استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای کارا و هوشمند و سایر ابزارهای تکنولوژیک را در استانداردهای مربوط به فضا و تجهیزات بخش مدارک پزشکی لحاظ کرده است.با توجه به نقش استانداردها در رویارویی با چالش های مربوط به هزینه و کیفیت در نظام مراقبت بهداشتی درمانی امروز، ضروریست که مدارک پزشکی نیز به عنوان جزیی از این نظام، از یک سیستم استاندارد و کارآمد تبعیت کند. اما با توجه به کاستیها و تناقضات موجود در استانداردهای لحاظ شده از سوی وزارت بهداشت و نیازهای فعلی در بخش های مدارک پزشکی، انجام یک حرکت استانداردسازی در این قسمت ضروری بنظر می رسد.