تحلیل وضعیت اجتماعی - اقتصادی و مشارکت دانشجویان علوم پزشکی در نهادهای مشارکتی دانشجویی

چکیده

فعالیت های مشارکتی در قالب تشکل ها و نهادهای دانشگاهی دارای سابقه قابل توجه است و تاثیر زیادی در جامعه داشته است ولی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران و کمیت و کیفیت مشارکت آنها در تشکل های دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته است. به طور مشخص هدف از این مقاله پاسخ به پرسشهای زیر بوده است.بهره گیری از رسانه ها با مشارکت دانشجویان چه ارتباطی دارد؟آیا میزان مشارکت برحسب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، تعلق طبقاتی و وضعیت اشتغال در بین دانشجویان تغییر می پذیرد؟