طرح ساماندهی بانک اطلاعات مواد ، لوازم و تجهیزات پزشکی کشور

چکیده

تهیه شناسنامه اموال یا سیاهه اموال (Inventory) اعم از پزشکی یا صنعتی در ابعاد علمی، پژوهشی درمانی و اقتصادی مورد توجه همه مراکز دارای لوازم و تجهیزات گوناگون می باشد.این شناسنامه ها برای کنترل و بهینه سازی وضعیت عملکرد تجهیزات موجود، امری مهم بوده و در بعد کلان نیز تهیه آمار از ابزار و تجهیزات جهت مدیریت بهینه منابع اداری اهمیت فوق العاده است.ایجاد بانک اطلاعات تجهیزات پزشکی در کشورهای پیشرفته معمولا بدون دخالت دولت و توسط مدیریت های داخلی پیاده سازی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.در کشور ما ایران تاکنون طرح های مختلفی در زمینه ایجاد بانک اطلاعات و یا شناسنامه تجهیزات پزشکی ارایه شده است که از آن میان به طرح جمع آوری اطلاعات تفصیلی تمام لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور سال 1365 طرح تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی موجود در دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1375، طرح مدیریت تجهیزات پزشکی در سال 1377 و طرح شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی کشور سال 1379 می توان اشاره کرد.نکات مورد توجه در طرح اخیر: استفاده از تجربیات بدست آمده از طرح های قبلی بخصوص طرح مدیریت تجهیزات پزشکی، مطالعه استانداردهای مطرح از قبیل JCAHO (Joint Commission Accreditation of Healthcare Organization) و استفاده از نظرات مسوولین ذیربط می باشد.تمامی طرح های ذکر شده بنا به دلایل متعدد در نیمه راه اجرا ناتمام باقی ماند و طرح آخر هم که علیرغم اجرا بصورت پایلوت در دانشگاه های اراک و رفسنجان و رسیدن به فاز دوم، با توجه به عدم تامین بودجه نیمه کاره رها گشت.