شادمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان « میزان و عوامل مؤثر بر آن »

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی میزان شادمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عوامل موثر بر آن می باشد. برای نیل به این هدف دو سوال و دو فرضیه مطرح گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 81-82 بود، تعداد دانشجویان پسر 2213 نفر و دانشجویان دختر 3876 نفر و در مجموع 6089 نفر بودند که از این تعداد 161 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به تفکیک جنسیت و دانشکده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو آزمون شادمانی ”آکسفورد“ و آزمون شادمانی ”فوردایس“ استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد میانگین شادمانی دانشجویان در آزمون آکسفورد 45.83 و در آزمون فوردایس 310.49 می باشد، همچنین نتایج نشان داد در بین عوامل شناختی- رفتاری عامل بیان احساسات بیشترین سهم را در تبیین شادمانی دانشجویان داشته است.