بررسی فعالیت های فوق برنامه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

علل گرایش به فعالیت های فوق برنامه و تاثیر آن بر انسان، سوال اساسی مورد نظر بود که در راستای تحقیق آن و برای درک بیشتر موضوع و داشتن نگاه واقع بینانه تری به روش بررسی، لازم بود در ابتدا مطالعه ای آزمایشی طراحی و انجام گیرد. در این مقاله گزارشی از این طرح تحقیقاتی اولیه که بررسی وضعیت فعالیتهای فوق برنامه 1150 نفر دانشجو است ارایه خواهد شد. تمایل دانشجویان دختر و پسر به انواع فعالیتهای فوق برنامه و تاثیر وضعیت خانوادگی آنها (از جمله تحصیلات والدین، روستایی و شهری بودن) و همچنین تاثیر عوامل دیگر (مثل ازدواج، ناکامی ها و غیره) بر نوع این گرایش ها مورد بررسی قرار گرفته است که بطور مشخص بعضی از این عوامل موثر می باشند. برای مثال آنهایی هم که چنین تمایلی دارند در تشکل های موجود دانشجویی نیستند. گزارش این بررسی، تصویری از فعالیت های فوق برنامه دانشجویان ارایه می دهد و هر چند که نمی تواند به سوالات مورد نظر در رابطه با فعالیت های فوق برنامه به طور کلی پاسخ بگوید ولیکن زمینه این سوالات و لزوم تحقیق و پاسخگویی به آنها را تقویت می کند.