مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سبک هویت

چکیده

نمونه تحقیق شامل 803 دانشجو 360) پسر و 443 دختر با میانگین سنی (20.92 که با روش نمونه گیری چند مرحله ای از جامعه آماری (دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران) انتخاب شده بودند و پرسشنامه سبک هویت وایت، وامپلر و وین (1998) را تکمیل کردند.روایی آزمون با سه روش محاسبه شد: الف) تحلیل عاملی، ب) روایی افتراقی ج) روایی همزمان.تحلیل عاملی: 1( چهار عامل (سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری، سبک هویت سردرگمی اجتنابی و تعهد) بدست آمد. (2 روایی افتراقی: از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین عامل های متضاد بررسی شد که همبستگی بدست آمده منفی و در سطح خطاپذیری کوچکتر از α=0.01 معنادار بود. (3 برای روایی همزمان: پرسشنامه هویت شغلی دیلاس (1981) به کار رفت، نتایج نشان داد که افراد با وضعیت هویت موفق و دیر رس بیشتر از سبک هویت اطلاعاتی، افراد با وضعیت زودرس بیشتر از سبک هویت هنجاری و افراد با وضعیت سردرگم بیشتر از سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی استفاده می کنند.پایایی: (1 محاسبه همسانی درونی (آلفای کرونباخ): همسانی درونی آزمون نشان داد که آزمون از همسانی درونی مناسبی برخوردار است (کمترین ضریب مربوط به سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی با 0.69 و بالاترین ضریب مربوط به تعهد با 0.76 برآورد شد. (2 بازآزمایی: از طریق بازآزمایی بر روی 68 دانشجو با فاصله سه هفته ضرایب همبستگی نسبتا بالایی بین نمرات در اجرای اول و دوم بدست آمد )حداقل همبستگی بین دو اجرا برای تعهد با 0.52 و حداکثر سبک هویت هنجاری با 0.71 محاسبه شد که همه در سطح خطاپذیری کوچکتر از α=0.01معنادار بودند(.