ارزشیابی مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در سال 1380

چکیده

مطالعه حاضر به روش توصیفی مقطعی با هدف ارزشیابی مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در سال 1380 انجام گردید. برای این منظور 136 نفر دانشجو 112) دختر، 24 پسر( بوسیله آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هیچکدام از دانشجویان در این آزمون نمره قبولی بدست نیاوردند. میانگین کلی نمره این دانشجویان 8.88 با انحراف معیار 2.7 است. در دسته بندی نمرات بیشترین فراوانی در میانگین نمره بین 7-9 دیده شد. بین میانگین نمره کسب شده در این آزمون و عواملی مانند ترم تحصیلی، سن، جنس، سابقه کار بالینی ارتباط معنی دار مشاهده نشد. همچنین بین معدل نیمسال های قبل دانشجو و رتبه وی در کنکور سراسری با نمره آزمون همبستگی ضعیف وجود داشته اما ارتباط معنی دار بدست نیامد.