بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

چکیده

دانشگاه ها علاوه بر تولید و انتقال دانش، مهارت و فن آوری وظیفه کمک به تسهیل رشد عمومی شخصیت دانشجو و ایجاد کفایت لازم برای زندگی مستقل و کارآمدتر آنها را نیز بر عهده دارند. معاونت دانشجویی دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی زمینه سازی رشد عمومی شخصیت و توسعه سازگاری دانشجو در طی دوران تحصیل همواره به دنبال شناسایی عوامل موثر بر سازگاری عمومی و توسعه کارآمدی دانشجویان بوده و خواهند بود. هر ساله بخش عظیمی از بودجه محدود دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها صرف تدوین و اجرای برنامه هایی می شود که حتی اگر فرض را بر موفقیت آنها بگذاریم، باز هم هیچ مبنای عینی برای ارزیابی محتوای برنامه ها، نحوه اجرای آنها، کیفیت و کمیت تاثیر آنها بر جنبه های مورد نظر زندگی دانشجویان در اختیار نداریم. این پژوهش در صدد آن بوده است که پرسش هایی را پاسخ گوید که در آنها وضعیت کیفیت زندگی دانشجویان و نیز رابطه اش با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی مشخص شود.جامعه آماری 28 هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در 4 دانشکده زیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 79-80 بوده است. واحد نمونه گیری یک دانشجو شاغل به تحصیل در یکی از دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بوده است. تعداد گروه نمونه 400 دانشجو )حدود %2 جمعیت آماری( در نظر گرفته شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرها از پرسش نامه کیفیت زندگی استفاده شده است. داده های نیز با استفاده از نرم افزار spss9 پردازش شد. یافته های این گزارش، حاصل تحلیل اطلاعات پرسشنامه های تکمیل شده توسط گروه نمونه ای متشکل از 372 دانشجو است که در طی سال تحصیلی 80-81 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران مشغول به تحصیل بوده اند. از این تعداد %50.4 زن، %99.2 مسلمان بوده اند. به لحاظ سنی %42.9 آنها تا 22 سال و %86 تا 27 سال سن داشته اند. 40.2% از گروه نمونه خود را شاغل معرفی کرده اند. نتایج مقدماتی این بررسی نشان داده اند که کیفیت زندگی حدود نیمی از دانشجویان در حد متوسط و یا کمی بهتر از آن است. لیکن حدود %25 از آنها شرایط نامطلوب تری دارند که نیازمند تغییر جدی در وضعیت فعلی آنها است. عوامل جنس، سن، نوع مذهب در کیفیت زندگی گروه نمونه بی تاثیر و عوامل تاهل، اشتغال، برخی از سطوح تحصیلی و شغلی والدین بر کیفیت زندگی دانشجویان مورد نظر، تاثیر داشته است. نگرش دینی نیز متوسط بوده و نمرات حاکی از نگرش دینی «بسیار قوی» و «بسیار ضعیف» نسبت ناچیزی از کل توزیع را تشکیل داده است. به لحاظ عملکرد تحصیلی %12.9 از آنها معدل «الف» %27.9 از آنها معدل «ب» و حدود %42 از آنها معدل «ج» و کمتر از آن داشته اند. معدل حدود %70 از دانشجویان «ب» و «ج» بوده و حدود %8 از آنها نیز معدل «د» داشته اند.