خوابگاه های دانشجویی به مثابه جوامعی برای یادگیری

چکیده

متخصصان آموزش عالی بر این باورند که ایجاد ارتباط میان برنامه درسی و تجربیات فوق برنامه دانشجویان، برای ایجاد یک محیط آموزشی پویا مفید است و خوابگاههای دانشجویی، به عنوان جوامع یادگیرنده، ابزاری برای بهبود فرآیند یادگیری محسوب می شوند. تحقیقات نشان می دهد که رشد دانشجویانی که در خوابگاهها سکونت دارند، نسبت به افرادی که خارج از اینگونه جوامع به کسب علم مشغولند، بیشتر است. بعلاوه، دانشجویان مقیم در خوابگاهها به طور فعال تری در یادگیری مشارکت می ورزند. این تحقیق پیشنهاد می کند که خوابگاههای دانشجویی با هدف ایجاد جوامع کوچک یادگیری در رشته های یکسان مورد بازنگری ساختاری قرار گیرند و به مواردی چون ایجاد محیطی ایمن و حمایتی، افزایش گفتمان، فعالیت های فوق برنامه، تقویت مهارتهای زندگی، سازگاری با محیط دانشگاهی و مشارکت دانشجویان در اداره امور خوابگاهها نیز اهمیت داده شود. در این تحقیق از تحلیل محتوا به عنوان تکنیکی پژوهشی استفاده شده است.