روابط قبل از خواستگاری : آسیب ها و سلامت آن

چکیده

در این مقاله کوشیده شده است تا به بحث درباره روابط قبل از خواستگاری با تاکید بر روابط انسانی پرداخته شود. مقاله با مقدمه ای درباره اهمیت رابطه آغاز شده، سپس درباره ویژگی های روابط قبل از خواستگاری در حد حوصله مقاله بحث می شود. آنگاه انگیزه های موثر بر رابطه قبل از خواستگاری مطرح می شود و درباره عوامل موثر بر رابطه سخن به میان آمده است. در ادامه تلاش شده است که پرتگاههای رابطه قبل از خواستگاری مطرح شود، آنگاه درباره سلامت «رابطه» مذکور به اختصار بحث می شود و سرانجام به اختصار درباره نقش مشاوره قبل از ازدواج در امکان یک انتخاب مناسب بحث شده است.حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد، که جان در آستین دارد(حافظ)