بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

علت شناسی بیماری افسردگی و نیز سایر اختلالات روانی در ابعاد مختلف بیولوژیک، روانی و اجتماعی، فرهنگی همواره مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. اگر به علائم محوری این اختلال که شامل احساس ناامیدی، احساس تنهائی و عزت نفس بیمارگونه می باشد توجه کنیم در می یابیم که بیماران افسرده به ویژه دسته ای که کمتر عوامل بیولوژیک در بروز افسردگی آنان دخالت دارند در دیدگاه جهان بینی توحیدی به درجات مختلف از رب العالمین دور افتاده اند و در غرقاب وابستگی های دنیوی و باورهای مذهبی نادرست غوطه ور شده اند.پژوهش حاضر، از نوع همبستگی - توصیفی است که ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی را در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تحت بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تحت بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های سنجش اعتقادات مذهبی و افسردگی، میزان اعتقادات و شدت افسردگی دانشجویان تعیین شد.نتایج نشان داد که 73.42 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح اعتقادی بالا برخوردار بوده و اکثریت با 44.31 درصد دارای روحیه طبیعی بودند. ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی با استفاده از آزمون آماری کای دو و با ضریب اطمینان 95 درصد معنی دار مشاهده شد. از بین مشخصات دموگرافیک، فقط بین جنس و اعتقادات مذهبی و سن و دوره تحصیلی با افسردگی ارتباط معنی دار وجود داشت.