بررسی سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سو مصرف مواد و وابستگی به مواد یکی از مشکلاتی است که جامعه بشری را مورد تهدید قرار می دهد و موجب نگرانی های روزافزونی در این زمینه گردیده است. چرا که خطری جدی و همه جانبه بشر را هدف آماج خویش قرار داده است. با توجه به نقش نیروهای تحصیل کرده هر جامعه در فرآیند سازندگی و اداره آن جامعه و اهمیت سلامت در بازدهی و کارآیی افراد و با توجه به کمبود تحقیقات در این زمینه بر آن شدیم تا به بررسی میزان شیوع سو مصرف مواد (سیگار، الکل، تریاک، حشیش، هروئین و داروهای آرام بخش و ضد اضطراب غیر نسخه شده توسط پزشک) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بپردازیم. در این پژوهش 565 نفر از دانشجویان از هفت دانشکده دانشگاه فوق با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که در این بررسی 68 درصد خانم ها و 32 درصد آقایان شرکت کرده اند. دامنه سنی آنان بین 20-24 سال و 92 درصد آنها مجرد بودند. 50 درصد ساکن خوابگاه یعنی غیربومی بودند. در بین افراد مورد مطالعه 82 درصد آقایان و 15 درصد خانمها حداقل یکبار از ماده مصرف کرده اند. در حدود 24.3 درصد آقایان و 1.8 درصد خانمها حداقل یکبار سیگار مصرف کرده اند و این رقم در مورد الکل آقایان 27.6 درصد و خانمها 1.1 درصد، در مورد حشیش آقایان 6.6 درصد و خانمها 0.3 درصد، در مورد تریاک آقایان 7.8 درصد و خانمها 0.3 درصد، در مورد هروئین آقایان 1.1 درصد و خانمها صفر درصد و در مورد داروهای آرام بخش و ضد اضطراب غیر نسخه شده توسط پزشک آقایان 14.4 درصد و خانمها 10.6 درصد. همچنین 1.7 درصد آقایان مصرف روزانه الکل دارند و در مورد داروهای آرام بخش و ضد اضطراب غیر نسخه شده توسط پزشکی مصرف روزانه در آقایان 0.6 درصد و خانمها 0.3 درصد بوده است. انگیزه گرایش به سو مصرف مواد به ترتیب شامل اضطراب 34.42 درصد، کسب لذت 32.78 درصد، کنجکاوی 19.67 درصد، تسکین دردهای جسمانی 13.11 درصد بوده است.