بررسی همه گیر شناسی علائم اختلالات روانی در دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع علایم اختلالات روانی در میان دانشجویان پذیرفته شده در سال 78-79 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گردید. برای این منظور 491 دانشجو 374) دختر و 144 پسر( بوسیله پرسشنامه شامل آزمون تشخیص SCl-90-R و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که %15.5 دانشجویان مورد بررسی مشکوک به اختلال روانی بوده که شیوع آن در دانشجویان دختر %17.3 و در دانشجویان پسر %11.1 می باشد.شایعترین علایم ترس مرضی %3.1 و روان پریشی %2.7 می باشد. سایر علایم شامل اختلال پرخاشگری و حساسیت بین فردی %1.8 اختلال وسواس- اجبار و اضطراب %1.6 و افسردگی %0.4 است. ارتباط معنی دار بین جنس و GSI، اضطراب، ترس مرضی وجود دارد که در دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر می باشد (P < 0.05).همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی دار بین موارد مشکوک به اختلالات روانی و بومی و غیر بومی، وضعیت تاهل، وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و نوع سهمیه قبولی وجود ندارد.