پیش بینی میزان سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی مبتنی بر استرس ها و شیوه های مقابله با آنان

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی میزان تاثیر استرس ها و شیوه های مقابله ای دانشجویان علوم پزشکی بر سلامت روانی آنان است. در این رابطه، از نتایج پژوهشی با بررسی عوامل فشارزا، شیوه های مقابله ای و میزان سلامت روانی 2005 دانشجوی علوم پزشکی در 10 دانشگاه داخل کشور استفاده شد. بر اساس این نتایج دانشجویان به ترتیب بیشتر تحت فشار عوامل آموزشی، محیط خوابگاه، شغلی- اقتصادی، فردی و درسی- یادگیری هستند. دانشجویان مورد بررسی در مقابله با عوامل فشارزا از شیوه های مقابله ای عقلانی و در مراتب بعدی از شیوه های هیجانی و انفصالی- اجتنابی استفاده می کنند.بطور کلی نتایج این بررسی نشان می دهد که استفاده از روش مقابله ای هیجانی با استرسها، بالاترین همبستگی را با وضعیت سلامت روانی دانشجویان دارد و به تنهایی %51 واریانس اختلال در سلامت روانی دانشجویان را پیش بینی می کند. دومین متغیر موثر در این پیش بینی، میزان استفاده از روش مقابله عقلانی است. سومین متغیر پیش بینی، وجود استرسهای درسی- یادگیری می باشد و نهایتا چهارمین متغیر، وجود استرس های فردی است.