بررسی اپیدمیولوژیک افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

چکیده

افسردگی یکی از شایعترین بیماریهای اعصاب و روان است. که محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و هر فردی را ممکن است گرفتار نماید. این مطالعه در 452 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد به وسیله دو تست که یکی از آنها تست 21 سئوالی بک (Beck) و پرسشنامه دیگر شامل اطلاعات شخصی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل ... می باشد. تجزیه و تحلیل با کمک رایانه و از برنامه نرم افزاری SPSS انجام گردیده است. نتایج بدست آمده: %62 دانشجویان از افسردگی خفیف تا شدید در رنج بوده که %21 آنها از افسردگی متوسط تا شدید رنج می برند. میزان شیوع افسردگی در مجردها بیشتر از متاهلین، در غیر بومیها بیشتر از بومیها، در کسانی که به اجبار خانواده رشته تحصیلی را انتخاب نموده اند بیشتر از کسانی است که با اختیار خود انتخاب رشته نموده اند. در دانشجویانی که فعالیت فوق برنامه داشته، اعتقاد قوی مذهبی داشته و نماز می خوانند میزان افسردگی بیشتر از کسانی است که فعالیت فوق برنامه نداشته، نماز نمی خوانند. شیوع افسردگی در دانشجویانی که مادرشان فوت نموده بیشتر از دانشجویانی است که مادرشان در قید حیات است. که تمام این موارد از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.تفاوت آماری معنی داری بین افسردگی و شغل پدر و مادر، باسواد و بیسواد بودن پدر و مادر، در قید حیات بودن پدر، دیده نشد.پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاهها، تشویق به دارا بودن فعالیت فوق برنامه اعم از مطالعه؛ ورزش، تفریح سالم ... شرکت در مراسمات مذهبی و انجام فرایض دینی، بالا بردن آگاهی والدین جهت اختیار دادن به فرزندان برای انتخاب رشته تحصیلی پیشنهاد می گردد.