راهبردهایی برای تحقق بخشیدن به صلاحیت های تکنیکی و حرفه ای مشاوران

چکیده

یکی از سخت ترین جنبه های ارزیابی مشاوران سنجش نقش مشاور است، زیرا مشاوره مواجهه مراجع با مشاور در ارتباط مشاوره ای است، و هر ارتباطی بنابر طبیعت خود استثنایی و منحصر به فرد می باشد. در عین حال لازمه دریافت و مشاهده جنبه های رشد هر فعالیتی، توان ارزیابی شیوه ها، مهارتها و تکنیکهای موثر در آن فعالیت می باشد، لذا لازم است که مشاوران پیشرفت فرایند مشاوره خود را با استفاده از موارد ذکر شده شامل:1- مهارتهای نشان دهنده توانایی استفاده مناسب از مقدمات جلسه و مدیریت محیط بطور موثر.2- استفاده مناسب از زبان بدن و پاسخ مناسب دادن به زبان بدن مراجع.3- با دقت شنیدن، انعکاس احساسات، رفتار و تجربیات مراجع.4- بکارگیری مهارتهای تفسیر و خلاصه کردن.5- توجه داشتن به اهمیت خودآگاهی و در نتیجه بکارگیری آن.6- شناخت فرصتها برای ارائه پاسخهای مناسب.7- اثبات توانایی در مراقبت از فرصتهای رشدی مراجعین و آفرینش و بررسی اهداف و استراتژی هایشان.8- اثبات توانایی نظری و کاربردی از دیدگاه های مشاوره ای و دفاع از آن.9- استفاده از شیوه های نظارتی بر کار به عنوان وسیله خود رشدی و پس خوراند فردی - حرفه ایبطور مستمر ارزیابی، بازبینی و اصلاح قرار دهند تا همواره تاثیر مثبتی بر مراجعان خود داشته باشند