دارو و بارداری ( مقاله باز آموزی )

چکیده

در دنیای امروز تنها دانستن علوم و آگاهی از علوم راه موفقیت و رسیدن به نتایج عالیه نیست، بلکه طریقه صحیح انجام دادن و تطبیق آن با مزایا و معایب عملکردی آن علوم ضروری می باشد. در یک بانوی حامله علاوه بر رعایت ضوابط علوم پزشکی می بایست ضوابط دیگری از جمله اثر منفی درمانها بر روی جنین و مادر را بررسی کرد که خود یکی از خطیرترین احکام پزشکی است. چرا که می توان با یک اقدام سریع و صحیح به تطبیق مزایا و معایب تجویز داروها که اثر مستقیمی در نتیجه نزدیک یا دور در مادر و جنین خواهد داشت، پرداخت. لذا بازآموزی شناخت تجویز حداقل داروهای روتین در هنگام مواجهه شدن با یک بانوی باردار برای کلیه کارآموزان، کارورزان، پزشکان عمومی، دستیاران و متخصصین رشته های جراحی توصیه می شود. در این راستا نکات کلیدی ذیل مطرح است:1- تنها دانستن علوم و آگاهی ذهنی از آنها برای رسیدن به نتایج بهینه کافی نیست بلکه شناخت روی عملکرد آن و طریقه صحیح به انجام رساندن در کمترین زمان رمز موفقیت می باشد.2- افزایش آگاهی به اهمیت شناخت دارویی و پیامد بارداری