بررسی فراوانی عوامل باکتریال و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری

چکیده

عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونتها بعد از عفونت دستگاه تنفسی در جامعه است.این تحقیق به صورت گذشته نگر روی 169 بیمار مبتلا به عفونت مجاری ادراری بستری در بیمارستان آموزشی همدان بین سالهای 1372 لغایت 1375 انجام شد. تمام بیماران کشت ادراری مثبت داشتند. در این بررسی فراوانی عوامل باکتریال شایع و فعالیت آنتی بیوتیکی در برابر آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج زیر بدست آمد: از 169 بیمار 58 نفر (35%) مذکر و 107 نفر (65%) مونث بودند. بیشترین فراوانی عفونت ادراری در گروه سنی یک ماه تا 9 سال 85 نفر (50.3%) و بعد سن بیش از 60 سال 21 نفر (13%) بوده است. توزیع فراوانی عوامل باکتریال به ترتیب زیر گزارش شد: Ecoli 72%، کلبسیلا 11%، انتروباکتر 6%، پروتئوس 5%، استافیلوکک کوآگولاز منفی 5% و دیگر باکتریها 2%.مقاومت آنتی بیوتیکی: Ecoli در برابر آمپی سیلین و کوتریموکسازول به ترتیب 95% و 78% گزارش شد. مقاومت آنتی بیوتیکی پروتئوس، کلبسیلا و انتروباکتر به آمپی سیلین در حدود 90% مشخص گزارش شد. حساسیت Ecoli به نالیدیکسیک اسید و نیتروفورانتوئین حدود 65% بوده است.