بررسی هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه

چکیده

هدف از انجام این مطالعه مقایسه میانگین هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه با گروه کنترل می باشد. در اینجا بیماران از نظر هموگلوبین گلیکوزیله خون به روش الکتروفورز، قند خون و BUN و کراتینین چک شدند. 28 بیمار دچار نارسایی مزمن کلیه ارجاع شده به بخش دیالیز بیمارستان شهید فقیهی شماره 2 در طی سالهای 74-73 با 30 فرد کاملا سالم مقایسه شدند.نتایج نشان داده که با وجود عدم تفاوت معنی دار در میانگین غلظت قند خون گروه بیماران با گروه کنترل (25.4±98 در مقایسه با 34±100.1) مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله در گروه بیماران تفاوت معنی دار با گروه کنترل دارد. (2.3±8.3 در مقابل 0.8±5.7، (p < 0.00001)، این مطالعه نشان می دهد که روش الکتروفروز قدرت جداسازی ترکیبات گلیکوزیله از سایر ترکیبات هموگلوبین را نداشته، بنابراین روش مناسبی جهت بررسی متابولیسم دراز مدت گلوکز در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه نمی باشد.