بررسی اپیدمیولوژیک افسردگی در منطقه ماهان کرمان

چکیده

افسردگی شایعترین اختلال خلقی می باشد جهت بررسی شیوع و عوامل همراه بیماری در کرمان مطالعه مقطعی به صورت آینده نگر و مراجعه به منازل در منطقه ماهان کرمان با یک نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در تابستان و پاییز 79 طراحی شد.افسردگی بوسیله پرسشنامه افسردگی بک که برای مردم ایران استاندارد شده است، ارزیابی شد.طبق تعیین حجم نمونه از قبل، 737 نفر وارد مطالعه شدند که میانگین سنی 13.5±33.4 سال داشتند. 288 نفر (40%) مرد و 449 (60%) زن بودند که 555 نفر در شهر و 182 نفر در روستا زندگی می کردند.میانگین نمره افسردگی 10.6±15 بود که اختلاف آماری معنی داری بین نمره افسردگی زنان و مردان وجود داشت بطوریکه زنان افسردگی بیشتری نسبت به مردان داشتند.افسردگی در شهرنشینان بطور معنی داری از روستانشینان بیشتر بود هیچ همبستگی آماری بین سن، وضعیت تحصیلی، تعداد افراد خانوار و افسردگی وجود نداشت.داده های مطالعه میانگین افسردگی بالینی را در منطقه نشان داد و ثابت شد که زن بودن، زندگی در شهر عوامل خطری برای بروز افسردگی محسوب می شوند.