بررسی میزان تقاضا برای خدمات پزشکان و برخی عوامل موثر بر آن در شهرستان رفسنجان در سال 1380

چکیده

مبنای اصلی تمام انواع متدولوژی های برآورد نیروی انسانی و از جمله پزشک، نیاز و تقاضای جامعه است. هدف این مطالعه تعیین میزان تقاضا و عوامل مرتبط به آن برای خدمات قابل ارایه توسط پزشکان در شهرستان رفسنجان بود.این مطالعه مقطعی در چهار مرحله و در طی یکسال بر روی 500 خانوار شهری و روستایی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه بهمراه مصاحبه جمع آوری می شد که پس از کدبندی وارد نرم افزار SPSS شده و از آمار توصیفی، آزمون آماری کای اسکوئر و -T تست جهت تجزیه و تحلیل آنها استفاده شد.18.5 درصد کل نمونه ها احساس کسالت داشتند و بین میزان کسالت با سن (p=0.000) و جنس (p=0.000) رابطه معنی داری وجود داشت. میزان کسالت در شهر و روستا تفاوتی نداشت، اما مراجعه به پزشک ساکنان شهر در صورت داشتن کسالت بیشتر بود (p=0.000) 23 درصد بیماران به پزشک مراجعه نکرده بودند که با محل سکونت ارتباط داشت. (p=0.000) 2.1 درصد نمونه ها در سه ماه گذشته بستری شده بودند که با محل سکونت (p=0.014) و جنس بستری شدگان ساکن روستا (p=0.049) رابطه معنی داری داشت. همچنین بین جنس پزشک ترجیحی توسط بیماران با جنس (p=0.000) و محل سکونت (p=0.000) رابطه معنی داری وجود داشت.نتایج پیشنهاد می کنند با توجه به مراجعه کمتر روستائیان به پزشک در صورت داشتن بیماری و بستری شدن کمتر آنان، باید مسئولین بهداشتی در زمینه ارتقا آگاهی و عملکرد بهداشتی روستائیان تلاش بیشتری نمایند و خدماتی نظیر بیمه کامل روستائیان در اولویت قرار گیرد. همچنین با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که جنس در پذیرش دانشجوی پزشکی و در توزیع پزشک در مناطق روستایی و شهری مد نظر قرار گیرد.