بررسی تاثیر یک برنامه مدون آموزشی بر میزان مهارت دانشجویان دختر تربیت معلم شهید هاشمی نژاد شهر مشهد در انجام تکنیک خودآزمایی پستان

چکیده

انجام خودآزمایی پستان به صورت منظم، سبب تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه و پیش آگهی بهتر می شود. در این راستا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر یک برنامه مدون آموزشی بر میزان مهارت دانشجویان دختر تربیت معلم شهید هاشمی نژاد شهر مشهد در انجام تکنیک خودآزمایی پستان در سال 79 انجام شده است.در این کارآزمایی بالینی قبل و بعد، 84 دختر دانشجو که قبلا آموزش مدونی در مورد خودآزمایی پستان دریافت نکرده و همچنین سابقه ابتلا به سرطان پستان و یا بیماریهای آن را در خود و اقوام درجه یک (مادر و خواهر) نداشتند، به روش تصادفی (طبقه ای) انتخاب شدند. ابتدا یک پیش آزمون به منظور سنجش مهارت پایه واحدهای پژوهش بعمل آمد و سپس یک برنامه آموزشی دو جلسه ای مشتمل بر یک جلسه تدریس نظری در مورد سرطان پستان و روشهای تشخیص آن و یک جلسه تدریس عملی تکنیک خودآزمایی پستان اجرا گردید. پس از گذشت سه روز (پس آزمون) و یک ماه (آزمون ثبات) از اجرای برنامه آموزشی، مهارت دانشجویان در انجام تکنیک خودآزمایی پستان بر روی خود و همچنین مدل پستان توسط چک لیست سنجش مهارت مشتمل بر 32 جز رفتاری و متشکل از دو بخش کلی مشاهده پستان و لمس (لمس پستان، زیر بغل و بالای ترقوه و تعیین توده بر روی مدل) با حداقل نمره صفر و حداکثر 64، مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که در پیش آزمون 94 درصد افراد از مهارت ضعیف برخوردار بودند در حالی که در پس آزمون و آزمون ثبات به ترتیب 96.4 و 92.9 درصد دارای مهارت خوب بودند. بعلاوه میانگین نمره مهارت در مراحل پس آزمون و آزمون ثبات نسبت به پیش آزمون افزایش داشت (به ترتیب 91.31، 86.60، 10.15). همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین نمره مهارت در پیش آزمون و پس آزمون (p < 0.001)، پیش آزمون و آزمون ثبات (p < 0.001) و پس آزمون و آزمون ثبات (p < 0.001) وجود داشت.بر اساس نتایج پژوهش، این برنامه آموزشی بر افزایش مهارت خودآزمایی پستان تاثیر داشته، لذا پیشنهاد می گردد که کلاسهای آموزشی بر اساس نیاز دانشجویان بوده و اطلاعات و تکنیک لازم را جهت ارتقا مهارت خود آزمایی پستان فراهم نماید، همچنین ارزیابی مجدد مهارت و در صورت نیاز تعلیم مجدد توصیه می گردد.