بررسی شیوع اختلالات جسمی و روانی دانش آموزان پسر اول راهنمایی شهرستان ری و جنوب تهران

چکیده

به منظور بررسی شیوع اختلالات جسمی و روانی دانش آموزان پسر اول راهنمایی شهرستان ری و جنوب تهران (مناطق 10-11-16-17-19) 18000 دانش آموز پسر به صورت تصادفی انتخاب و تحت معاینات پزشکی از نظر (جسمی و روانی)، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و بررسی وضعیت منحنی رشد قرار گرفتند.اختلالات مشاهده شده شامل:دانش آموزان مبتلا به گواتر مرحله (stage lb) و بالاتر 9% دانش آموزان مبتلا به کم خونی (دارای علامت بالینی) 12% دانش آموزان مبتلا به اختلالات روانی و رفتاری شامل ناخن جویدن 12.13%، لکنت زبان 1.46%، شب ادراری 3.2% دانش آموزان مبتلا به اختلالات بینایی 19.4%، دانش آموزان مبتلا به اختلالات شنوایی 4.8%. دانش آموزان مبتلا به اختلالات دهان و دندان شامل: پوسیدگی دندان شیری 9.45%، پوسیدگی دندان دایمی 32.1% پوسیدگی دندان شیری- دایمی 3.8%، لثه متورم 3% دانش آموزان از لحاظ وضعیت منحنی رشد زیر صدک 3: 11.37%، بین صدک 3 و 61.750% بین صدک 50 و 97: 22.55%، بالای صدک 97: 1.89%.