بررسی شیوع اسپرماتوژنز کانونی با روش نمونه برداری چند کانونی در بیماران آزوا اسپرم (مقاله بازآموزی)

چکیده

50% علل ناباروری مربوط به مرد (Male Factor) میباشد. انواع روشهای کمکی در باروری (ART) مانند IVF موجب انقلابی در درمان ناباروری در مردان اولیگوآَستنواسپرم را بوجود آورده، در مردان آزواسپرم استفاده از اسپرم حاصل از بیوپسی و انجام تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک (ICSI) امید ایجاد باروری در این گروه را زنده نموده است (1 و 2). بیضه ها از نظر وجود اسپرماتوژنز هتروژن میباشند لذا وجود یک کانون منفی در بیوپسی بیضه دلیلی بر عدم وجود اسپرم در این بیضه نمی باشد به منظور اثبات این مدعا در یک مطالعه بررسی 110 بیمار آزواسپرم بیوپسی چند کانونه صورت گرفت و با در نظر گرفتن متغیرهای سن، اندازه بیضه، سابقه اوریون، سابقه واریکوسل، سابقه نمونه برداری قبلی، طول مدت ناباروری، تعداد نمونه های برداشته شده و نتایج آزمونهای هورمونی، بررسی پاتولوژی صورت گرفت، 29.16% از بیمارانی که در نمونه اول بیوپسی اسپرماتوزئید یافت نشده بود در نمونه های بعدی اسپرماتوزئید بالغ پیدا شد (14 مورد از 48 مورد مثبت).بین اندازه بیضه LH، FSH با بافت اسپرماتوزئید در نمونه برداری بعدی رابطه آماری پیدا شد، لذا توصیه به انجام نمونه برداری چند کانونه در نمونه برداری اول و یا انجام بیوپسی مجدد چند کانونه در مردان آزواسپرمی که اندازه بیضه نرمال و FSH، LH کمتر از 3 برابر طبیعی داشته و نمونه برداری اول بیضه آنان از نظر بافت اسپرماتوزئید منفی بوده است، میشود.