نقش اشکال و سیستمهای جدید داروئی در درمان

چکیده

داروهای موجود در بازار که در اختیار بیماران قرار می گیرند اکثرا به شکل قرص، کپسول، شربت، آمپول، پماد، کرم، قطره و اسپری بوده و معمولا ماده موثر دارویی در ابتدای مصرف با غلظت بسیار بالایی آزاد شده و به تدریج سرعت و مقدار داروی آزاد شده کاهش می یابد. این امر سبب لزوم تکرار مصرف دارو در فواصل بسیار کوتاه و ایجاد نوسانات غیرقابل قبول در غلظت خونی دارو و در نتیجه نوسان در اثرات درمانی دارو گردیده و به علاوه به لحاظ تکرار مصرف دارو موجبات ناراحتی بیمار را نیز فراهم می آورد. در دهه های اخیر با پیشرفت علم دارو سازی روشهای نوینی در فرمولاسیون و طراحی اشکال دارویی به کار گرفته شده است تا با فائق آمدن به مشکلات موجود در اشکال دارویی معمولی و سنتی، با ارایه اشکال جدیدی از فرآورده های دارویی و با تحت کنترل درآوردن سرعت و مدت زمان آزاد شدن دارو و هم چنین محل آزاد شدن دارو در بدن از یک طرف موجبات استفاده بهینه از داروها را به لحاظ درمانی و اقتصادی فراهم آورده و از طرف دیگر موجبات رضایت هر چه بیشتر بیماران را فراهم آورد. در این مقاله به اختصار به ارایه خصوصیات، روش ساخت و مزایای این سیستمها پرداخته و امیدوار است جامعه پزشکی کشور هر چه بیشتر با این سیستمها آشنا گردند.