شناسایی فاکتور ضد رشد سلول سرطانی پروستات (LNcap)

چکیده

فاکتور ضد رشد سلولی جدیدی از سوپرناتانت محیط کشت دو لاین سلولی کارسینومای پروستات PC3 و DU - 145 که وابسته به آندرژون نیستند جدا گردید. این فاکتور ضد رشد به طور اختصاصی از رشد لاین سلولی کارسینومای پروستات LNCaP که وابسته به آندرژون می باشد جلوگیری بعمل آورد. ولی، در توقف رشد سایر لاین های سلولی از جمله سلول لوکمی انسان، سلول لنفومای T، سلول های ادنوکارسینومای انسان (سلول های دهانه رحم، تخمدان و سینه) و همچنین لنفوسیت های نرمال خون محیطی انسان اثری ندارد. این فاکتور جدید مرگ سلولی یا اپوپتوسیس ایجاد نمی نماید ولی مانع ورود سلول های LNCaP به فاز S سیکل رشد سلولی می شود. عمل ضد رشد این فاکتور قابل برگشت بوده و نسبت به هضم آنزیمی پروتیناز حساس می باشد. وزن ملکولی این فاکتور بین 50 تا 100 کیلو دالتون می باشد. آنتی بادی های خنثی کننده ضد سایتوکاین های شناخته شده از جمله IL-6 ، IL-1 ، IL-2 ، IL-3 ، IL-4 ، EGF ، PDGF ، TNF-α ، TGF-β1،2،3 اثری در فعالیت ضد رشد این فاکتور ندارد.