تعیین فراوانی هیپوتیروئیدی مادرزادی در نوزادان مبتلا به ایکتر طول کشیده مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی کاشان در طی 2 سال

چکیده

با توجه به عوارض قابل توجه عدم درمان و یا تاخیر در درمان هیپوتیروئیدی مادرزادی و با عنایت به اهمیت تشخیص و درمان زودرس مبتلایان و به منظور تعیین شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در نوزادان مبتلا به ایکتر طول کشیده مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی کاشان این مطالعه توصیفی طی سال های 74 - 76 روی 500 نوزاد مبتلا به ایکتر طول کشیده صورت گرفت. از 500 نوزاد مورد مطالعه 5 نوزاد (1%) مبتلا به کم کاری تیروئید بودند از این تعداد 3 نفر دختر و 2 نفر پسر بودند سن تقریبی تمام مبتلایان بالای 15 روز بود. از نظر سن جنینی 4 نوزاد ترم و یک نوزاد پره ترم بودند در این مطالعه از 500 نوزاد مبتلا به ایکتر طول کشیده 3 نوزاد هیپوتیروئیدی گذرا داشتند. تحقیق نشان داد هیپوتیروئیدی مادرزادی در منطقه کاشان از شیوع بالایی برخوردار است از این رو با توجه به عوارض اقتصادی و اجتماعی فراوانی که ناتوانان ذهنی ناشی از تاخیر درمان بیماری به جامعه تحصیل می کند عنایت ویژه به این بیماری حائز اهمیت است. لذا توصیه می شود پزشکان محترم در برخورد با نوزادان مبتلا به ایکتر طول کشیده انجام تستهای فونکسیون تیروئید را توصیه نمایند.