بررسی تاثیر روابط اجتماعی و اعتماد به نفس در سلامت روان سالمندان

چکیده

افزایش جمعیت سالمندان، توجه به بهداشت روان آنها را در الویت قرار داده است. هدف از پژوهش کنونی بررسی تاثیر روابط اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس در سلامت روان سالمندان بود. به همین منظور 100 نفر مرد در سنین بالاتر از 65 سال با روش نمونه برداری خوشه ای از بخش مرکزی شهرستان کرمان انتخاب گردیدند. گروه مورد مطالعه توسط مقیاس روابط اجتماعی که سوالات آن بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده بود و با مقیاس اعتماد به نفس پرسشنامه برن رویتر ارزیابی گردیدند. 5 نفر از افراد مورد بررسی بدلیل عدم همکاری و 7 نفر بدلیل بیسوادی از مطالعه حذف شدند و در میان بقیه موارد، (n=88)، پرسشنامه GHQ12 اجرا گردید. تحلیل داده های حاصل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس دو طرفه، نشان داد که نسبت F بدست آمده در هیچ یک از عوامل اصلی (روابط اجتماعی و اعتماد بنفس) معنادار نیست و تنها نسبت F معنا دار مربوط به تعامل دو متغیر مستقل مورد مطالعه است (P < 0.01) بنابراین تاثیر همزمان روابط اجتماعی و اعتماد بنفس در ارتقاء سلامت روان سالمندان مورد تایید قرار می گیرد.