آلودگی صوتی در اتاقهای عمل و بخشهای مراقبت ویژه

چکیده

سر و صدا اثرات فیزیولوژیک و روانی متعددی ایجاد می کند. سر و صدا می تواند موجب بروز اختلال در کار؛ فعالیت؛ ارتباطات؛ خواب و استراحت افراد گردد. این مقاله به بررسی اثرات سر و صدا در اتاق عمل؛ بهبودی و بخش مراقبت ویژه می پردازد و همچنین روش های کاهش آلودگی صوتی را در این سه حیطه بررسی می کند.