بررسی عوامل مستعد کننده عدم گرایش مردان به وازکتومی در شهر تبریز

چکیده

به منظور تعیین عوامل مستعد کننده عدم گرایش مردان به وازکتومی مطالعه ای با روش توصیفی مقطعی در پاییز سال 1375 در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز انجام گرفت. افراد مورد مطالعه را 182 مرد متاهل تشکیل می دادند که جهت انجام برخی مراقبت های بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی تبریز مراجعه نموده بودند. نتایج پژوهش نشان 70.3 درصد عقیمی و غیر قابل برگشت بودن، 17.6 درصد غرور و مسائل اجتماعی را، 14.8 درصد کاهش میل جنسی را و 15.9 درصد احتمال ضرر جسمی را دلیل مخالفت خود بیان داشتند و 11 درصد در مورد وازکتومی اطلاعات کافی نداشتند. از تمام افرادی که موافق برنامه وازکتومی بودند تنها34.6 % آنان حاضر به انجام وازکتومی بودند و بقیه افراد حاضر به انجام وازکتومی نبودند. 49.4 درصد از مردان متاهل مناسب ترین روش تنظیم خانوداه را توبکتومی می دانستند. بیش از 61 درصد از افراد مورد مطالعه عمل وازکتومی را بعد از داشتن سه فرزند مناسب می دانند. مشکل اجتماعی و غرور در مردان چیست و چرا مانع انجام وازکتومی در مردان می شود موضوعی است که بررسی بیشتری را طلب می کند.