سوء هاضمه بدون زخم (مقاله بازآموزی)

چکیده

بسیاری از پزشکان در ویزیتهای روزمره با شکایاتی از قبیل درد معده، احساس سنگینی و عدم هضم غذا، افزایش گازهای شکمی و تهوع و استفراغ مواجه هستند. این شکایات در طیف گسترده ای از مراجعه کنندگان اعم از زن و مرد در سنین مختلف مشاهده می شود. تصمیم گیری برای نحوه برخورد با این شکایات، مشکل و گاهی حتی برای متخصصین گیج کننده است. سوالات مهمی در این زمینه وجود دارند:آیا باید بدوا اقدام به درمان علامتی کرد یا می بایست بررسیهای بیشتری انجام داد؟ در کدام گروه نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد و این بررسی ها باید شامل کدام آزمایشات و روش های تصویر برداری باشد؟ در صورت اقدام به درمان علامتی کدام داروها با کدام مکانیسمها مناسب هستند؟ این نوشتار با مروری بر آخرین مقالات در زمینه سو هاضمه سعی در رفع این ابهامات و ارائه آخرین شیوه های برخورد با این شکایت شایع دارد. در ابتدا با تعریف دیس پیسی بطور عام آشنا شده و مهمترین علل آن مختصرا برشمرده می شوند، سپس بر موضوع اصلی یعنی سو هاضمه بدون زخم متمرکز شده و به اتیولوژیهای آن اشاره می شود. در مرحله بعد شیوه برخورد با بیمار دیس پیسی آورده شده و همچنین آزمون های مختلف مرتبط و مورد نیاز از جنبه های گوناگون با هم مقایسه شده اند. در پایان جدیدترین درمانهای موجود و موثر مورد بحث قرار گرفته اند. در طول این نوشتار با توجه به نقش موثر هلیکوباکتر پیلوری در بیماریهای دستگاه گوارش فوقانی نگاه ویژه ای به آن شده است. در انتهای این مبحث برای برآورد میزان فراگیری خوانندگان تعدادی پرسش چند گزینه ای مطرح شده است.